Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

10

kwiecień 2015

0

komentarze

Badanie sytuacji finansowej emitenta – wskaźnik zadłużenia ogólnego

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje korporacyjne

Firmy starające się o pozyskanie kapitału ze źródeł zewnętrznych najczęściej decydują się na zaciągnięcie kredytu lub emisję obligacji korporacyjnych. W obu przypadkach niezwykle ważnym czynnikiem dla kapitałodawcy (odpowiednio banku lub inwestorów) jest bieżąca sytuacja finansowa spółki. Dzięki odpowiedniej analizie wyników finansowych spółki można stwierdzić w jakiej jest kondycji oraz na jakim etapie swojego rozwoju, a co za tym idzie – czy będzie w stanie wypełnić swoje zobowiązania finansowe.

Jednym z podstawowych wskaźników finansowych, który należy wziąć pod uwagę podczas analizy przedsiębiorstwa pod kątem jego zdolności do obsługi zadłużenia jest wskaźnik zadłużenia ogólnego (WZO).

O czym informuje nas WZO?

Parametr ten pozwala na ocenę jaka część majątku spółki jest pokrywana z kapitału własnego, a jaka jest finansowana długiem (kredytami, emisjami obligacji). Jako kapitał własny przyjmuje się środki pieniężne i niepieniężne, które zostały wniesione do firmy przez jej właścicieli, a także zyski wypracowane na przestrzeni ubiegłych lat.

zobacz także:  Czas trwania obligacji – jakie oprocentowanie, termin zapadalności?

Wzór zgodnie z którym na podstawie bilansu spółki wylicza się wskaźnik jest następujący:

WZO = Zobowiązania ogółem / Aktywa ogółem

Jak rozumieć wartość WZO?

Interpretacja wskaźnika powinna być indywidualna w każdym przypadku. Dzieje się tak dlatego, że spektrum branż i specyfika działalności firm jest bardzo szeroka. Może wystąpić taka sytuacja, gdy ta sama wartość wskaźnika w przypadku dwóch różnych podmiotów może mieć zupełnie inną interpretację. Za przykład mogą posłużyć firmy windykacyjne oraz faktoringowe, które kapitał pozyskany w emisji obligacji użyczają swoim klientom na lepszych dla siebie warunkach. Klienci zobowiązują się natomiast do regularnej spłaty swoich zobowiązań. Dzięki szybkiej rotacji środków firmy z tych branż są w stanie wielokrotnie pożyczać i odzyskiwać kapitał pozyskany z danej emisji obligacji przed terminem jej zapadalności.

zobacz także:  Jak kupić obligacje korporacyjne?

W przypadku tradycyjnych przedsiębiorstw, zgodnie z literaturą wskaźnik zadłużenia ogólnego powinien mieścić się w przedziale od 0,57 do 0,67. Firmy, w których wskaźnik zadłużenia wynosi powyżej 1 uznawane są za podmioty w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Z drugiej strony wskaźnik na poziomie poniżej 0,57 może być rozumiany jako nieracjonalne zarządzanie źródłami finansowania zewnętrznego.

W jaki sposób spółka może zniekształcić wartość WZO?

Istotną umiejętnością, z punktu widzenia inwestora, jest właściwa ocena struktury jakości posiadanych przez spółkę aktywów. Ponieważ na wartość wskaźnika zadłużenia ogólnego ma całkowita wartość aktywów, spółka w pewien sposób może wpływać na wysokość wskaźnika. Przykładem takich aktywów mogą być wartości niematerialne i prawne, które zazwyczaj są aktywami trudno zbywalnymi lub niezbywalnymi, a także trudnymi do weryfikacji pod kątem wartości. Spółki posługują się także przeszacowaniem posiadanego majątku w postaci nieruchomości czy posiadanych akcji w spółkach zależnych. W ten sposób poziom aktywów może zostać sztucznie zwiększony lub zmniejszony – dzięki czemu wskaźnik będzie odpowiednio wyższy lub niższy.

zobacz także:  Jak obliczyć wynagrodzenie netto? Co trzeba wiedzieć przy rozliczaniu pracownika?

Więcej na temat analizy finansowej emitentów obligacji można przeczytać w serwisie Best Capital pod adresem: http://bestcapital.pl/podstawy-analizy-emitenta-cz-i/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *