Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

wtorek

5

czerwiec 2018

1

komentarze

Co to jest NewConnect? Jak działa ASO?

Dodany przez , Kategorie: Finanse, Obligacje

Inwestowanie

Początkujący inwestorzy często wybierają handel obligacjami korporacyjnymi na rynku wtórnym Catalyst, na którym wszystkie mechanizmy zbycia i nabycia instrumentów finansowych są stosunkowo proste. Niewielu z nich jednak wie o czymś takim, jak alternatywny system obrotu, który w Polsce organizowany jest głównie przez NewConnect. Na czym to polega?

Co to jest ASO?

Zanim przejdziesz do kwestii związanych z inwestowaniem na NewConnect, musisz dowiedzieć się, czym jest ASO, czyli alternatywny system obrotu.

ASO to system kupna i sprzedaży na rynkach finansowych, który organizowany jest poza rynkiem regulowanym (dlatego często nazywany jest rynkiem pozagiełdowym). Jest to rynek zorganizowany, najczęściej prowadzony przez konkretną firmę inwestycyjną lub spółkę, która prowadzi obrót regulowany (np. Giełdę Papierów Wartościowych).

zobacz także:  Fundusze Venture Capital

A co w praktyce oznacza dla inwestora lokowanie kapitału w ramach ASO? Emitent nie musi zapewnić pełnego, powszechnego dostępu do informacji o ofertach, nie muszą być również określone jednakowe warunki zbycia i zakupu instrumentów finansowych. W Polsce alternatywnymi systemami obrotu są NewConnect oraz BondSpot.

Rynek NewConnect – charakterystyka

NewConnect, tak jak Catalyst, jest rynkiem wtórnym, co oznacza, że handel instrumentami finansowymi odbywa się pomiędzy inwestorami, a nie w sposób bezpośredni. Jego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a do obrotu mogą zostać dopuszczone zdematerializowane akcje, udziałowe papiery wartościowe, prawa do akcji, prawa poboru oraz kwity depozytowe.

Ze względu na to, że na NewConnect nie jest wymagany minimalny poziom kapitalizacji oraz spółki nie są zobowiązane do stworzenia prospektu emisyjnego, parkiet ten został przeznaczony dla niewielkich firm, najczęściej związanych z branżą biotechnologiczną oraz dla spółek, które ze względu na niepewną sytuację finansową nie zostałyby dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. To sprawia, że wymagania wobec nich są znacznie mniejsze. Czy to jednak oznacza, że nie nie muszą spełnić żadnych obowiązków?

zobacz także:  Czy inwestowanie w obligacje korporacyjne jest opłacalne?

Obowiązki emitentów na NewConnect

Mimo, iż wymagania stawiane spółkom na NewConnect są o wiele mniejsze, niż na rynku regulowanym, emitenci muszą spełnić kilka obowiązków. Najważniejsze z nich to sporządzanie raportów dotyczących bieżącej sytuacji gospodarczej spółki oraz raportów okresowych (półrocznych i rocznych), w których mają zostać zawarte wybrane dane finansowe.

W ramach alternatywnego systemu obrotu można przeprowadzić emisję na dwa sposoby: w ramach oferty prywatnej, skierowanej do wybranej liczby imiennie wskazanych inwestorów oraz publicznej – w tym wypadku konieczne jest działanie zgodne z ustawą o ofercie publicznej, co wymusza m.in. przygotowanie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

zobacz także:  Obligacje korporacyjne a CeTO

Uczestnicy alternatywnego systemu obrotu

Na NewConnect istnieje kilka grup uczestników. Są to Autoryzowani Doradcy, którzy wspierają spółki w trakcie przygotowania do notowań, przy czym należy wiedzieć, że przedsiębiorstwa debiutujące na rynku ASO mają obowiązek współpracować z doradcą przez minimum trzy lata.

Członkowie rynku to podmioty będące Członkami Giełdy Papierów Wartościowych. Animatorem rynku może zostać firma inwestycyjna, która sprawuje nadzór nad utrzymaniem płynności notowań. Ostatnią grupą uczestników NewConnect są Market Makerzy.


Dla wielu spółek NewConnect jest jedynym sposobem na pozyskanie dodatkowego kapitału poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych. Inwestorzy muszą jednak zdawać sobie sprawę z tego, że inwestowanie w ramach alternatywnego systemu obrotu jest związane z większym ryzykiem.

1 komentarz

  1. Łukasz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *