Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

12

grudzień 2014

1

komentarze

Czym jest Catalyst?

Dodany przez , Kategorie: Catalyst

Rynek dłużnych papierów wartościowych Catalyst wystartował we wrześniu 2009 roku. Krótkie podsumowanie jego działalności i rozwoju opisywaliśmy w jednym z poprzednich artykułów. W tym artykule chcielibyśmy przybliżyć osobom wdrażającym się w tematykę rynków kapitałowych czym w ogóle jest rynek obligacji, kto go prowadzi oraz jakie zasady na nim obowiązują.

Catalyst jest prowadzony od swojego początku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Przed utworzeniem oficjalnego rynku obligacji, w obrocie było bardzo mało obligacji korporacyjnych, a emisje były przeprowadzane przez banki komercyjne i kierowane w znaczącej części do klientów instytucjonalnych, sporadycznie do inwestorów indywidualnych. Dlatego też utworzenie Catalyst pozwoliło wypełnić lukę na rynku kapitałowym, zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i dla emitentów. Inwestorzy zyskali nową formę potencjalnych inwestycji – dotychczas najdogodniejszymi formami inwestowania były mało zyskowne obligacje skarbowe lub obarczone wysokim ryzykiem akcje spółek. Obligacje korporacyjne stanowią swego rodzaju pośrednią metodę inwestowania kapitału – charakteryzującą się bowiem niższym poziomem ryzyka i potencjalną stopą zwrotu niż akcje, jednocześnie oferując wyższe oprocentowanie od obligacji skarbowych, będąc przy tym bardziej od nich ryzykowne. Uruchomienie Catalystu miało olbrzymie znaczenie dla przedsiębiorstw – emitentów, ponieważ dzięki temu silnie wzrosło zainteresowanie inwestorów tym rodzajem papierów wartościowych, a same spółki zyskały dodatkową możliwość pozyskiwania kapitału obcego.

zobacz także:  Obligacje korporacyjne a rozwój Catalyst

Warszawski rynek obligacji jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Giełda) oraz spółkę BondSpot S.A. W ramach Catalystu prowadzone są rynki:

  • regulowany prowadzony przez Giełdę;
  • alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę;
  • regulowany prowadzony przez BondSpot S.A.;
  • alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot S.A.

Rynki prowadzone przez Giełdę to rynki detaliczne, natomiast spółka BondSpot S.A. prowadzi hurtowy obrót papierami dłużnymi.

Warunki jakie muszą spełniać obligacje będące przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu to przede wszystkim:

  • dematerializacja;
  • nieograniczona zbywalność;
  • sporządzenie odpowiedniego Dokumentu Informacyjnego przez Emitenta;
  • w stosunku do Emitenta nie może być prowadzone postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe.
zobacz także:  Co to są akcje i obligacje? Terminy, który powinien znać każdy inwestor

Oprócz tego warto zaznaczyć, że obligacje wprowadzane na rynek regulowany muszą spełnić inne warunki niż obligacje, które są przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu.

W pierwszym przypadku minimalna wartość obligacji objętych wnioskiem musi wynosić lub stanowić równowartość 4 mln zł. Ponadto emitent obligacji musi złożyć na Giełdę lub BondSpot odpowiedni wniosek o dopuszczenie papierów do obrotu wraz z załącznikami. Zawartość wniosku oraz załączniki określają Regulaminy Giełdy i BondSpot. Organizator rynku ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku, a po tym czasie może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do podjęcia ostatecznej decyzji. Jeżeli uzupełnienia nie są wymagane, organizator postanowi o dopuszczeniu obligacji do obrotu. Na tym etapie Emitent powinien złożyć drugi wniosek – tym razem dotyczący wprowadzenia obligacji do obrotu z jednoczesnym podaniem proponowanego terminu, kiedy obligacje zadebiutują na rynku.

zobacz także:  Obligacje skarbowe

Jeżeli Emitent ubiega się o dopuszczenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) również powinien złożyć odpowiedni wniosek w tym zakresie do Organizatora. W ASO nie obowiązuje jeszcze minimalna wartość obligacji będących przedmiotem wniosku, jednak od 1 stycznia 2015 r. te regulacje ulegają zmianie i od tego czasu minimalna wartość emisji wynosić będzie 1 mln zł. Termin na rozpatrzenie wniosku także wynosi 5 dni, a wszystkie dalsze kroki wyglądają podobnie jak w przypadku rynku regulowanego.

Regulamin przewiduje możliwość notowania obligacji zarówno na rynku regulowanym jak również w Alternatywnym Systemie Obrotu. Notowanie obligacji na kilku rynkach jednocześnie, nie wiąże się z dodatkowymi konsekwencjami ani obowiązkami dla Emitenta w trakcie notowań. Wymaga jedynie spełnienia większej ilości wymogów na etapie wprowadzania do obrotu.

1 komentarz

  1. Jarema

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *