Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

8

maj 2015

0

komentarze

Instytucja Zgromadzenia Obligatariuszy w świetle nowej Ustawy o obligacjach

Dodany przez , Kategorie: Obligacje, Obligacje korporacyjne

Od dnia 1 lipca 2015 roku wejdzie w życie nowa Ustawa o obligacjach. Ustawa nie zmienia w zasadniczych kwestiach zapisów swojej poprzedniczki, jednak uzupełnia ją m.in. o nowe rodzaje obligacji, które mogą emitować przedsiębiorstwa, a także wprowadza i uściśla kwestię dotyczącą instytucji Zgromadzenia Obligatariuszy. W niniejszym artykule omówimy potrzebę wprowadzenia tej instytucji oraz jej uprawnienia.

Zgromadzenie Obligatariuszy będzie obejmować wszystkich obligatariuszy, którzy posiadają prawa wynikające z danej serii obligacji lub obligacji, którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych nadał ten sam kod ISIN. Aby ustanowić Zgromadzenie Obligatariuszy emitent musi przewidzieć je w warunkach emisji danej serii obligacji. Dotychczas takie działanie również było dopuszczalne, jednak z powodu nieuregulowanej kwestii co do zakresu uprawnień Zgromadzenia, jego ustanowienie w warunkach emisji było dużo bardziej problematyczne – nowa ustawa znacząco upraszcza tę kwestię. Ponadto do tej pory Emitent miał prawo ustalać warunki zwoływania i odbywania zgromadzeń, teraz będą one uregulowane w ustawie, co zwiększa atrakcyjność obligacji z perspektywy obligatariuszy.

zobacz także:  Obligacje a oszczędzanie – jak zmniejszyć ryzyko inwestycji?

Przede wszystkim jednak istotą wprowadzenia Zgromadzenia do warunków emisji jest wprowadzenie możliwości zmiany warunków emisji w okresie do jej zapadalności oraz szczegółowe uregulowanie sposobu dokonywania zmian w sposób przystępny dla emitenta i obligatariuszy. Zgromadzenie może uchwalać zmiany warunków emisji obligacji, pod warunkiem wyrażonej zgody przez emitenta. Aktualnie zmiany warunków emisji są możliwe, jednak sposób ich ustalenia wymaga negocjacji emitenta z każdym obligatariuszem z osobna oraz uzyskania od wszystkich obligatariuszy jednakowych umów potwierdzających wyrażenie zgody na zmianę. Nowa ustawa tej możliwości nie wyklucza, jednak pozwala także na skorzystanie z prostszego rozwiązania – akceptacji przez emitenta uchwały podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

zobacz także:  NewConnect dla początkujących

Uchwały Zgromadzenia mogą odnosić się do tzw. postanowień kwalifikowanych warunków emisji, tzn. wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń pieniężnych wynikających z warunków emisji, jak terminów wypłaty świadczeń, warunków ich wypłaty (oprocentowania), wysokości lub formy przedmiotu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z obligacji (o ile zabezpieczenie zostało ustanowione). Z powyższego wynika, że obligatariusze będą mieli możliwość zmiany najważniejszych pozycji wynikających z warunków emisji i wraz z emitentem będą w stanie w miarę potrzeby dostosowywać warunki do bieżącej sytuacji rynkowej lub sytuacji finansowej emitenta.

Ustawa przewiduje także prawo do zaskarżania uchwał Zgromadzenia, które zostały podjęte z naruszeniem prawa lub interesów obligatariuszy. Za organizację Zgromadzenia Obligatariuszy wraz z poniesieniem wszelkich kosztów jego organizacji będzie odpowiedzialny emitent.

zobacz także:  Czy można wziąć kredyt na zakup obligacji?

Podsumowując nowa ustawa o obligacjach ustala jednolite zasady dotyczące zwoływania Zgromadzenia Obligatariuszy, określa kto ma prawo do uczestnictwa, a także w szczególności pozwala na modyfikację zobowiązań emitenta z tytułu obligacji wynikających z warunków emisji. Są to zmiany pozytywne zarówno z punktu widzenia obligatariuszy jak i emitenta, zmiany na które rynek obligacji czekał od wielu lat. Więcej informacji na temat nowej ustawy o obligacjach znajdą Państwo w serwisie Best Capital pod adresem: http://bestcapital.pl/propozycje-zmian-do-ustawy-o-obligacjach/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *