Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

czwartek

12

marzec 2020

1

komentarze

Obligacje a oszczędzanie – jak zmniejszyć ryzyko inwestycji?

Dodany przez , Kategorie: Obligacje

polskie banknoty

Z jakim ryzykiem łączą się obligacje? W jaki sposób można je zminimalizować? Jakiego rodzaju zabezpieczenia w tym pomagają?

Jakie ryzyko towarzyszy obligacjom?

Jest kilka rodzajów ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w obligacje. Jednym z nich jest ryzyko kredytowe i rozliczeniowe emitenta. Istnieje też ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia – chodzi o to, że w dniu rozliczenia cena transakcji może znacząco odbiegać od aktualnych cen rynkowych. Dla klienta oznacza to – w zależności od sytuacji – większy dochód albo konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Innym ryzykiem jest ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania – ceny rynkowe mogą odbiegać, również znacząco, od tych, po których zostały zawarte transakcje. Wszystkie zmiany wyceny transakcji mogą następować gwałtownie, a ich skala może być znacząca.

zobacz także:  Obligacje podporządkowane

Ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych sprawia, że zyski lub straty mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu na skutek zmian określonych czynników rynkowych. Mogą to być zmiany natychmiastowe i terminowe stóp procentowych i ich wzajemnej relacji, zmiany poziomu rynkowych cen dłużnych papierów wartościowych, rynkowych kursów walutowych i ich relacji, innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji, wzajemnych relacji cen rynkowych, różnice pomiędzy stawkami referencyjnymi dla danej transakcji, a cenami umownymi, różnice między cenami kupna i sprzedaży.

Innym ryzykiem jest ryzyko płynności rynku – klient powinien więc brać pod uwagę możliwość zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym. Jest też ryzyko wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku danych instrumentów finansowych, a także ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe i operacyjne.

zobacz także:  Obligacje zamienne

Jakie zabezpieczenie obligacji?

Można zmniejszyć ryzyko obligacji za pomocą zabezpieczenia. Zabezpieczenie obligacji to dodatkowe źródło spłaty zobowiązań w przypadku utraty przez emitenta płynności albo jakiś określony składnik jego majątku, który jest przeznaczony wyłącznie na uregulowanie zobowiązań.

Zabezpieczenie może przybrać postać podmiotową lub przedmiotową. Postać podmiotowa to poręczenie osoby trzeciej. Postać przedmiotowa to hipoteka lub zastaw ustanowione przez podmiot trzeci na jego majątku. Zabezpieczenie w tym przypadku mogą stanowić należące do emitenta ruchomości, nieruchomości i papiery wartościowe.

Wyróżnić można zabezpieczenia rzeczowe i osobiste, których udzielają emitenci i podmioty trzecie, a także – dość rzadko występujące ze względu na skomplikowaną konstrukcję prawną – alternatywne zabezpieczenia finansowe. Zabezpieczenia rzeczowe to przede wszystkim hipoteka i zastaw rejestrowy. Takie zabezpieczenie umożliwia obligatariuszom korzystanie z ich przedmiotów.

zobacz także:  Jak obliczyć wynagrodzenie netto? Co trzeba wiedzieć przy rozliczaniu pracownika?

W przypadku zabezpieczenia osobistego udzielający całym swoim majątkiem odpowiada za wykonanie zobowiązania, co ma szczególne znaczenie, kiedy zabezpieczenie jest udzielane przez podmiot trzeci. Takie zabezpieczenia to na przykład poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności.

Zabezpieczenie finansowe może mieć postać zastawu finansowego oraz blokady na rachunku papierów wartościowych.

Zanim zainwestuje się w obligacje, warto się dowiedzieć, czy są one zabezpieczone czy nie (a może obecnie nie są, ale mają zostać zabezpieczone w przyszłości). Takie informacje można znaleźć w warunkach emisji obligacji, czyli obowiązkowym dokumencie z procesem emisyjnym.

1 komentarz

  1. Bartłomik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *