Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

środa

2

lipiec 2014

1

komentarze

Obligacje korporacyjne a podział instrumentów pochodnych

Dodany przez , Kategorie: Obligacje korporacyjne

Derywaty, czyli inaczej mówiąc, instrumenty pochodne to instrumenty finansowe oparte na innych instrumentach (bazowych) od których zależy ich wartość. Instrumentami bazowymi są najczęściej instrumenty rynku kapitałowego, czyli akcje bądź też obligacje. Aby to dobrze zrozumieć, instrumenty pochodne zostaną wyjaśnione na przykładzie opcji na akcje. Opcja na akacje pozwala właścicielowi na zakup lub sprzedaż akcji, które stanowią jej podstawę. Opcje na akcje nie mogą istnieć samodzielnie – bez akcji, czyli są jej pochodną. Mówi się o trzech głównych zadaniach derywatów, czyli zabezpieczanie, spekulacja i arbitraż. Zabezpieczenie jest najważniejszą funkcją instrumentów pochodnych – zresztą w tym celu one w ogóle powstały. Dzięki temu inwestor zmniejsza ryzyko dużych strat w przypadku wzrostu lub spadku cen instrumentów podstawowych. Spekulacje zawiera się, aby osiągnąć zysk wynikający z przekonania o wzroście lub spadku wartości instrumentu pochodnego. Natomiast arbitraż jest zawierany po to, aby osiągnąć zysk bez ponoszenia ryzyka – polega to na jednoczesnym zawarciu transakcji na rynku kasowym i terminowym.

zobacz także:  Propozycja nabycia obligacji

Jak już zostało to zasygnalizowane, obligacje korporacyjne (czyli dla przypomnienia: dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki w celu pozyskania kapitału), stanowią instrument podstawowy do którego inwestor może zastosować instrumenty pochodne. Jest to dość rzadka praktyka w przypadku wyboru obligacji spółek o dobrej kondycji finansowej, niemniej istnieje taka możliwość, więc warto się przyjrzeć się dostępnym rozwiązaniom.

Instrumenty pochodne dzieli się według różnych kryteriów. Pierwszy z nich to miejsce obrotu i tu można wyróżnić giełdowe oraz pozagiełdowe instrumenty pochodne (inaczej nazywane pochodnymi OTC od over the counter, czyli rynku pozagiełdowego). Co oczywiste, większość z nich dotyczy rynku giełdowego. Dodatkowo, do giełdowych instrumentów pochodnych zalicza się opcje giełdowe oraz kontrakty futures, a do pochodnych OTC: opcje pozagiełdowe (analogicznie – opcje OTC), kontrakty forward oraz kontrakty swap.

zobacz także:  Czas trwania obligacji – jakie oprocentowanie, termin zapadalności?

Kolejnym ważnym kryterium podziału jest relacja pomiędzy stronami kontraktu i w tym przypadku mówi się o kontraktach terminowych oraz opcjach. Kontrakt terminowy występuje wtedy, gdy każda ze stron przyjmuje pewne zobowiązanie. W opcjach natomiast tylko jedna strona przyjmuje zobowiązanie, a druga nabywa prawo.

Instrumenty pochodne dzieli się także ze względu na to, od jakich instrumentów bazowych „pochodzą” i są to: instrumenty pochodne na akcje, instrumenty pochodne na indeksy giełdowe, instrumenty pochodne na waluty oraz instrumenty pochodne na stopy procentowe. Jak łatwo się domyśleć, z instrumentami pochodnymi na akcje mamy do czynienia wtedy gdy instrumentem podstawowym są akcje spółek. W drugim przypadku derywaty opierają się na indeksie giełdowym – i najczęściej jest to indeks giełd akcji. Także w przypadku instrumentów pochodnych na walut nie powinno być zaskoczenia – bazują one na walutach. Natomiast instrumenty pochodne na stopy procentowe opierają się na stopie procentowej z rynku finansowego, bądź też na instrumencie dłużnym, takim jak obligacje.

zobacz także:  Inwestowanie w obligacje korporacyjne w praktyce

Z pewnością nie każdy inwestor inwestujący w obligacje korporacyjne, będzie zainteresowany instrumentami pochodnymi – nawet nie w każdym przypadku istnieje taka potrzeba. Aczkolwiek warto jest o tym wiedzieć i jeśli nadarzy się odpowiednia okoliczność – skorzystać z tej możliwości.

1 komentarz

  1. Gustlik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *