Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

środa

2

lipiec 2014

1

komentarze

Obligacje korporacyjne jako papiery wartościowe

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie

Papiery wartościowe to wszystkie te instrumenty finansowe (czyli formy zobowiązania finansowego jedno podmiotu względem drugiego), które nie mają formy pieniężnej. Są to przede wszystkim akcje oraz obligacje, ale także weksle, czeki, bony, certyfikaty finansowe oraz inne papiery wartościowe bądź też prawa majątkowe, które powstały w drodze emisji i stwierdzają uprawnienia do nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub uprawnienia wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego. Obligacje korporacyjne to jeden z ważniejszych rodzajów papierów wartościowych, dlatego też warto byłoby omówić ten temat w szerszym kontekście.

Papiery wartościowe mogą być dopuszczone do obrotu publicznego lub prywatnego. Do obrotu publicznego dopuszczane są akcje, prawa do akcji, obligacje (skarbowe, komunalne i korporacyjne), warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne. Wszystkie muszą być wyemitowane na podstawie odpowiednich przepisów prawa polskiego lub obcego oraz powinny posiadać zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Przepisy regulujące te zagadnienia zawarte są przede wszystkim w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także w poszczególnych przypadkach w: ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe.

zobacz także:  Czy można wziąć kredyt na zakup obligacji?

Papiery wartościowe dzieli się według kilku kryteriów. Pierwszy z nich to punkt widzenia funkcji prawnych i tu można wyszczególnić papiery reprezentujące wierzytelności pieniężne (wliczamy w to m. in. weksle, czeki, obligacje, bony skarbowe, listy zastawne oraz listy hipoteczne), papiery dokumentujące uprawnienia do współwłasności majątkowej (czyli przykładowo akcje) oraz papiery wartościowe uprawniające do zarządzania rzeczami (np. towarami).

Drugi podział dokonuje się ze względu na charakter dochodów. W tym przypadku papiery wartościowe dzielą się na takie o dochodzie stałym bądź zmiennym. Papiery wartościowe o dochodzie stałym reprezentują wierzytelności, których wielkość kapitału i dochodu jest określona już w momencie emisji – przykładem mogą być obligacje korporacyjne. Natomiast papiery wartościowe o dochodzie zmiennym reprezentują prawo do udziału w zysku, jaki zostanie osiągnięty przez emitującą je jednostkę organizacyjną – najbardziej charakterystycznym przykładem są tutaj akcje.

zobacz także:  Obligacje skarbowe

Papiery wartościowe dzieli się również z punkt widzenia osoby uprawnionej, która została oznaczona w dokumencie. Są to papiery wartościowe imienne, na okaziciela oraz na zlecenie. W papierze wartościowym imiennym uprawnienia posiadają wyłącznie imiennie wskazane osoby. W przypadku papierów wartościowych na okaziciela nie wskazuje się konkretnej osoby uprawnionej, a do przeniesienia własności tego dokumentu wystarczy jego wydanie. Ostatnie są papiery wartościowe na zlecenie, które wskazują osobę upoważnioną w postaci podmiotu imiennie wskazanego w papierach oraz każdego, na kogo zostają przeniesione prawa.

zobacz także:  Jak prowadzić sklep internetowy? Poznaj najważniejsze zasady prowadzenia biznesu online

Dwa ostatnie kryteria to czas ważności papieru oraz punkt widzenia celów gospodarczych. Jeśli chodzi o czas ważności to papiery dzielimy na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe. Natomiast według celów gospodarczych papiery wartościowe dzieli się na papiery rynkowe (uczestniczące w obrocie masowym) oraz nierynkowe (posiadające wąski krąg odbiorców).

Wiedza ta jest niezbędna każdemu inwestorowi, który chciałby na poważnie zacząć interesować się inwestowaniem w obligacje korporacyjne czy w jakiekolwiek inne papiery wartościowe. Warto też sięgnąć po bardziej szczegółowe informacje.

1 komentarz

  1. Aleksy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *