Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

10

październik 2014

1

komentarze

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych

Dodany przez , Kategorie: Catalyst, Inwestowanie, Obligacje korporacyjne

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych

Inwestorzy w Polsce coraz częściej zwracają uwagę na stosunkowo niedawno spopularyzowaną formę inwestowania kapitału jaką są obligacje korporacyjne. W tym artykule przedstawimy jakie czynniki mają wpływ na poziom oprocentowania obligacji przedsiębiorstw.

Obligacje firm, jako dłużne papiery wartościowe pozwalają zarabiać przede wszystkim na odsetkach, ale także poprzez ich sprzedaż z zyskiem na podstawie aktualnej wyceny rynku – najczęściej w przypadku notowania obligacji na Catalyst. Inwestorzy mogą także osiągać przychody z tytułu reinwestycji wypłacanych im odsetek.

Wartość zarabianych odsetek zależy naturalnie od wysokości oprocentowania – jednak od czego zależy oprocentowanie i dlaczego jest takie zróżnicowane?

Na rynku można znaleźć obligacje korporacyjne z oprocentowaniem stałym lub zmiennym, na poziomie od 4% do nawet 20%. Jeżeli mamy do czynienia z oprocentowaniem zmiennym – jego wysokość będzie najczęściej uzależniona od wskaźnika WIBOR 3M lub WIBOR 6M z doliczoną do niego marżą w odpowiedniej wysokości. To, na jakim poziomie zależy od wielu czynników, jednak do najważniejszych z nich zaliczyć można:

  • zabezpieczenia obligacji;
  • ryzyka niewypłacalności emitenta;
  • terminu zapadalności obligacji;
  • warunek wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst.
zobacz także:  Obligacje zamienne

Zabezpieczenie obligacji występuje najczęściej w formie hipoteki lub zastawu na akcjach i innych papierach wartościowych. Obligacje zabezpieczone są, rzecz jasna, niżej oprocentowane od obligacji niezabezpieczonych, jednak z analizy przypadków rynkowych niestety nie można stwierdzić, że obligacje zabezpieczone można traktować  jako obligacje bezpieczne. Zabezpieczenie obligacji nie daje pewności odzyskania kapitału w momencie braku wypłaty odsetek lub niechęci wykupienia przez Emitenta obligacji zgodnie z terminem zapadalności. Obligatariusze mogą dochodzić swoich roszczeń dopiero po uregulowaniu przez Emitenta innych kosztów takich jak: zobowiązania publiczno-prawne, zobowiązania wobec pracowników itd. co w praktyce znacznie wydłuża i utrudnia proces odzyskania kapitału. W związku z tym najwięcej notowanych na rynku obligacji jest niezabezpieczonych.

Ryzyko niewypłacalności emitenta to czynnik, który w największej mierze wpływa na poziom oprocentowania obligacji i jednocześnie daje inwestorom największe pole manewru do określenia ryzyka, które są w stanie podjąć. Różnice w wysokości oprocentowania pod względem niewypłacalności emitenta wynikają przede wszystkim z historii funkcjonowania spółki na rynku, doświadczenia kadry zarządzającej, wielkości podmiotu emitującego obligacje oraz jego doświadczenia w emisji instrumentów finansowych. Mniejsze spółki, z niewielkim doświadczeniem na rynku finansowym emitują obligacje oprocentowane na poziomie 9-10%, podczas gdy oprocentowanie takich spółek jak PKN Orlen czy PCC Rokita wynosi w przybliżeniu niewiele ponad 4-5%. Mniejsze podmioty poprzez wyższe oprocentowanie obligacji starają się zachęcić i jednocześnie wynagrodzić inwestorów za przeznaczenie kapitału na instrumenty ich spółki.

zobacz także:  Wady inwestowania w fundusze obligacji korporacyjnych

Mechanizm oprocentowania obligacji jest powiązany z terminem ich zapadalności w podobny sposób jak lokaty bankowe. Im dłuższy termin zapadalności obligacji tego samego emitenta, tym wyższego oprocentowania może spodziewać się inwestor.  Termin zapadalności obligacji dzieli się zazwyczaj według następującego schematu: do 1 roku – krótkoterminowe, od 2 do 5 lat – średnioterminowe oraz powyżej 5 lat – długoterminowe.

Ostatnim przedstawionym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na wysokość oprocentowania obligacji jest zobowiązanie się emitenta do wprowadzenia ich do obrotu na rynku Catalyst. Zobowiązanie takie jest podejmowane na etapie określania warunków emisji. Deklaracja emitenta o wprowadzeniu emisji na Catalyst jest o tyle istotna, że notowanie na rynku zorganizowanym zdecydowanie zwiększa płynność obligacji (ułatwia ich sprzedaż bądź zakup na rynku). Jeżeli obligacje nie będą wprowadzone do obrotu, wówczas inwestorzy mogą zawierać transakcje tylko poprzez zawarcie umów cywilno-prawnych.  Obligacje wprowadzane na Catalyst będą miały odpowiednio niższy poziom oprocentowania.

zobacz także:  Jak kupić obligacje korporacyjne?

Podsumowując, wszystkie omówione w artykule czynniki mają mniejszy lub większy wpływ na poziom oprocentowania obligacji, jednak należy pamiętać, że takich czynników może być więcej i nie wszystkie da się jednoznacznie przypisać do każdej emisji. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że najczęściej wysoki poziom oprocentowania wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia problemów w spłacie zobowiązań emitenta. Ważne jest, aby decyzję o inwestycji podejmować w będąc świadomym wszelkiego ryzyka oraz po odpowiedniej analizie sytuacji finansowej emitenta.

1 komentarz

  1. Andżej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *