Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

17

październik 2014

1

komentarze

Obligacje skarbowe

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje

Inwestycja w obligacje korporacyjne jest lepsza od tradycyjnych metod inwestowania

Obligacje to dłużne papiery, których posiadanie świadczy niejako o udzieleniu przez obligatariusza pożyczki emitentowi. W przypadku obligacji skarbowych emitentem jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Środki pochodzące z emisji obligacji skarbu państwa są najczęściej przeznaczane na wydatki publiczne takie jak remonty dróg, służba zdrowia, edukacja itd.

Państwo stając się dłużnikiem zobowiązuje się wobec obligatariusza do terminowego wypłacania odsetek z tytułu obligacji, a także do wykupu papierów w terminie ich zapadalności. Ryzyko niewypłacalności w przypadku obligacji skarbowych traktowane jest jako niemalże zerowe, ponieważ państwo odpowiada za nie całym swoim majątkiem. Oznacza to, że musiałoby zbankrutować aby nie być w stanie spełnić zobowiązań z tytułu obligacji. W historii finansów zdarzały się przypadki gdy zobowiązania z tytułu obligacji państwowych były częściowo umarzane lub niespłacane – w najbliższym nam okresie można wskazać przykłady Grecji czy Argentyny. Jednak są to zdarzenia sporadyczne – dlatego takie inwestycje traktuje się jako bardzo mało ryzykowne. Z małym ryzykiem wiąże się naturalnie mały zysk, jednak obligacje skarbowe zapewniają brak utraty wartości pieniądza w procesie inflacji. Należy brać jednak pod uwagę ratingi i badać aktualną sytuację finansową państwa, którego obligacje zamierzamy nabyć – tak jak w przypadku nabywania obligacji korporacyjnych warto skorzystać z porady specjalistów i uwarunkować swoją inwestycję od dokładnej analizy emitenta.

zobacz także:  Rząd sprzedał obligacje z ujemną rentownością

W Polsce emisja obligacji ma miejsce w każdym miesiącu roku, a cena nominalna obligacji zawsze wynosi 100,00 zł. Obligacje skarbu państwa jako instrument średnio i długoterminowy sprzedawane są z terminami wykupu:

  • 2-letnim, o stałym oprocentowaniu;
  • 3-letnim, z kuponem zmiennym ustalanym jako równowartość WIBOR6M;
  • 4-letnim z oprocentowaniem zmiennym uzależnionym od poziomu inflacji i marży;
  • 10-letnim, z oprocentowaniem zmiennym uzależnionym od poziomu inflacji i marży;

W przypadku obligacji 3-letnich oprocentowanie zmienia się co 6 miesięcy, natomiast w przypadku 4- i 10- letnich papierów skarbowych kupon ustalany jest co 12 miesięcy. Marża obligacji stanowi gwarancję dla inwestora, że zwrot z inwestycji będzie zawsze wyższy od inflacji.

zobacz także:  Czas trwania obligacji – jakie oprocentowanie, termin zapadalności?

Aktualne oprocentowanie obligacji skarbowych przedstawiono w poniższej tabeli (stan na 17.10.2014r.)

Obligacje skarbowe - tabela

W przypadku inwestorów, którzy obawiają się czy inwestycja na okres 4- lub 10- lat nie będzie zbyt długoterminowa warto wspomnieć, że istnieje możliwość wycofania się z inwestycji w obligacje skarbowe. W takim wypadku inwestor musi zapłacić za przedterminowy wykup obligacji – w przypadku 10-letnich koszt wynosi 2,00 zł za każdą obligację, w pozostałych przypadkach – 1,00 zł za obligację.

1 komentarz

  1. Jonatan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *