Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

24

październik 2014

0

komentarze

Obligacje zamienne

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje, Obligacje korporacyjne

Poniższy artykuł przybliża szczególny rodzaj obligacji korporacyjnych – obligacje zamienne oraz wskazuje ich zalety z perspektywy emitenta oraz inwestora. Obligacje zamienne są hybrydowym instrumentem finansowym, łączącym w sobie elementy instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych) oraz opcji (prawo do zamiany długu na akcje).

Obligacje zamienne z powodu swojej hybrydowej konstrukcji stanowią jeden z trudniejszych do oceny pod kątem ryzyka inwestycyjnego instrumentów. Z tego względu inwestycje w obligacje zamienne polecamy przede wszystkim doświadczonym inwestorom oraz poprzedzenie decyzji inwestycyjnej konsultacją z firmą doradczą działającą na rynku finansowym. Po dokonaniu odpowiedniej analizy finansowej obligacje zamienne mogą stanowić ciekawe uzupełnienie portfela inwestycyjnego każdego inwestora.

Z perspektywy emitenta zaletą emisji obligacji zamiennych jest fakt, że są one niżej oprocentowane niż standardowe instrumenty dłużne przedsiębiorstwa. Istnienie takiej zależności wynika z przekazanego obligatariuszowi prawa dokonania wyboru zamiany obligacji na akcje spółki (w przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji). Z punktu widzenia emitenta planującego pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji w krótkim okresie – emisja obligacji zamiennych może stanowić przewagę ponieważ przesuwa się w czasie zjawisko „rozwodnienia akcjonariatu” oraz zysku przypadającego na akcję. Przesunięcie w czasie jest osiągalne przynajmniej do rozpoczęcia okresu od kiedy obligatariusze mają prawo do zamiany obligacji na akcje. Najczęściej termin określany w warunkach emisji obligacji zamiennych wynosi co najmniej 2-3 lata. Oprócz wymienionych wcześniej zalet, przesunięcie w czasie w większości przypadków pozwala także uniknąć wahań bieżących cen akcji przedsiębiorstwa.

zobacz także:  Instytucja Zgromadzenia Obligatariuszy w świetle nowej Ustawy o obligacjach

Ponadto zakładając, że obligatariusze skorzystają z prawa zamiany – zwrot długu zaciągniętego przez przedsiębiorstwo wobec obligatariuszy przestaje być wymagany, a kwota pozyskana z emisji przechodzi w kapitał zakładowy spółki. W zależności od sytuacji  taka decyzja obligatariuszy może być odebrana pozytywnie lub negatywnie. Niestety w przypadku standardowych obligacji zamiennych emitent nie ma wpływu na decyzję obligatariusza, a tym samym nie może być pewny jaki będzie stopień wzrostu kapitału zakładowego, a jaką część kapitału będzie musiał zwrócić obligatariuszom.

Inne rodzaje obligacji zamiennych

zobacz także:  Obligacje korporacyjne a rynek giełdowy

W ostatnim zdaniu obligacje zamienne zostały opisane jako standardowe. Na rynku istnieje wiele hybryd obligacji zamiennych, których konstrukcja jest dodatkowo złożona. Większa złożoność mechanizmów ma na celu powiększenie wpływów emitentów lub inwestorów. Emitenci mogą zabezpieczyć swoje interesy np. poprzez opcję wcześniejszego wykupu (call) – pozwala to na zabezpieczenie przed zamianą obligacji na akcje przedsiębiorstwa przez obligatariusza w przypadku znacznego wzrostu kursu akcji firmy. Dzięki temu emitent może uniknąć niekorzystnej dla siebie sytuacji, w której obligatariusz decyduje się na zamianę obligacji na akcje po dużo niższej cenie(określonej w warunkach emisji obligacji zamiennych) – zamiast tego firma może przeprowadzić osobną emisję akcji po aktualnej, wyższej cenie rynkowej.

Przeciwieństwem takiego rozwiązania są obligacje zamienne z opcją put – zabezpieczające obligatariuszy i pozwalająca na przedterminowe wezwanie emitenta do wykupu obligacji po cenie niższej od ceny emisyjnej, ale wyższej od ceny wykupu.

zobacz także:  Propozycja nabycia obligacji

Na rynku spotkać można także odwrotne obligacje zamienne, które charakteryzują się tym, że to emitentowi przysługuje prawo dokonania wykupu obligacji bądź też dokonania zamiany wyemitowanych obligacji na akcje. Oprocentowanie takich obligacji zamiennych jest oczywiście wyższe niż klasycznych obligacji zamiennych.

Obligacje zamienne stanowią szczególnie interesującą alternatywę do emisji akcji dla młodych, innowacyjnych i rozwijających się spółek nie posiadających wystarczających środków na prowadzenie działalności w pełnym zakresie. W takich przypadkach obligacje zamienne pozwalają na osiągnięcie lepszej wyceny kapitału niż  w przypadku emisji akcji, a ponadto rynek zazwyczaj dobrze reaguje na informacje o planowanych emisjach obligacji zamiennych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *