Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

akcje i obligacje w artykułach

środa

14

marzec 2018

1

komentarze

piątek

24

październik 2014

0

komentarze

Obligacje zamienne

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje, Obligacje korporacyjne

Istnienie takiej zależności wynika z przekazanego obligatariuszowi prawa dokonania wyboru zamiany obligacji na akcje spółki (w przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji)….Na rynku spotkać można także odwrotne obligacje zamienne, które charakteryzują się tym, że to emitentowi przysługuje prawo dokonania wykupu obligacji bądź też dokonania zamiany wyemitowanych obligacji na akcje. obligacje korporacyjne i skarbowe w ,

środa

2

lipiec 2014

1

komentarze

Obligacje korporacyjne jako papiery wartościowe

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie

Do obrotu publicznego dopuszczane są akcje, prawa do akcji, obligacje (skarbowe, komunalne i korporacyjne), warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne….Są to przede wszystkim akcje oraz obligacje, ale także weksle, czeki, bony, certyfikaty finansowe oraz inne papiery wartościowe bądź też prawa majątkowe, które powstały w drodze emisji i stwierdzają uprawnienia do nabycia lub objęcia papierów wartościowych obligacje korporacyjne i skarbowe w ,